Carina i dodatni troškovi

 

CARINA I DODATNI TROŠKOVI 

Dragi naši kupci, eOptika.rs je deo kompanije koja u svetu kontaktnih sočiva posluje već dugi niz godina na tržištima širom Evrope (Engleska, Španija, Italija, Mađarska…).

Naše sedište (optika, kancelarije i skladišta) nalaze se u Budimpešti u Mađarskoj.

Dugododišnje iskustvo u oblasti kontaktnih sočiva pružilo nam je profesionalnost ali i mogućnost da sve naše proizvode nabavljamo direktno od proizvođača. (Svi naši proizvodi su u originalnim pakovanjima.)

Poštanski troškovi

 • Za porudžbine sa kontaktnim sočivima, kapima za oči i naočarima za vid ili sunce poštarina je besplatna za porudžbine preko 4500rsd. Za porudžbine do 4500rsd plaća se poštarina u iznosu od 490rsd.
 • Za porudžbine koje sadrže makar i jednu tečnost za sočiva, cena poštarine će se obračunavati prema težini pošiljke. Krajnji iznos troškova slanja biće prikazan kad se izaberu način slanja i način plaćanja

S obzirom da se Zakoni zemalja u kojima poslujemo razlikuju može se dogoditi da NEZAVISNO OD NAS neke službe obračunaju dodatne troškove na naše pakete (troškove poštarine, otvaranja i kontrole paketa, carine, ponovne dostave, promene adrese dostave i slično).

Napravili smo ovaj kratak pregled mogućih situacija u Republici Srbiji kako bismo još jednom razjasnili koja su Vaša prava i mogućnosti ako kupujete na našem sajtu eOptika.rs.

80-90% Naših paketa stigne na adresu kupaca bez ikakvih problema. Vreme dostave paketa može varirati od 5-20 radnih dana i ne zavisi od nas, već od Pošte Srbije. Na ovo vreme NE VRŠIMO garancije, garancije vršimo samo na vreme SLANJA paketa. Ukoliko sočiva imamo na stanju šaljemio ih istog ili prvog sledećeg radnog dana od dana poručivanja (važi za porudžbine nakon 14h).. Ukoliko proizvode nemamo na stanju, dobićete meil sa informacijama o procenjenom vremenu koje nam je neophodno da proizvode poručimo od dobavljača i vremenu slanja vaših proizvoda.

 

Na 10-15% naših paketa Pošta Srbije i Carinska uprava obračunaju dodatne troškove.

Proces carinjenja se obavlja po principu uzorka, a iznos troškova carine zavisi od vrednosti paketa. Troškovi otvaranja paketa koje obračunava Pošta Srbije, treba da budu fiksni za sve pakete, ali i ovde može doći do odstupanja.

  Ukoliko morate da platite carinu, odnosno dodatne troškove, u zavisnosti od toga koji proizvod ste kupili, imate sledeće opcije:

             1. Možete izabrati da ne primite paket i on će se tad vratiti nama. U ovom slučaju, mi ćemo izvršiti refundaciju (Mi novac vraćamo na karticu kojom je izvršeno vreme plaćanje).

             2. Ako ste kod nas kupili kontaktna sočiva, rastvor za sočiva ili kapi za oči i odlučite da primite paket i platite carinske dažbine, mi Vam možemo refundirati te troškove u vidu kupon koda za popust pri sledećoj kupovini kod nas. Samo treba da nam se obratite mailom na info@eoptika.rs sa priloženom carinskom deklaracijom i mi ćemo Vam poslati kupon kod.

             3. Ukoliko ste kupili naočare za sunce ili naočare i odlučite da primite paket i platite carinske dažbine, morate znati da mi NE NUDIMO NIKAKAV VID REFUNDACIJE NOVCA ILI KOMPENZACIJU za iznos koji Vam je naplaćen od strane carine.
  Mi nastojimo da naše cene budu minimalne i u cenu proizvoda nisu uključene carinske takse i eventualni dodatni troškovi.
  Ono što možemo da Vam ponudimo u ovom slučaju je kod za popust od 10% na iznos sledeće kupovine kod nas. Takođe, kod možete upotrebiti Vi ili bilo ko drugi, nije vezan za konkretnu porudžbinu ili kupca. Vi nam pošaljite mail sa priloženom carinskom deklaracijom na info@eoptika.rs i mi ćemo Vam poslati kupon kod za popust u visini od 10% na iznos sledeće kupovine kod nas. *

  *Ova pravila se primenjuju od 01.03.2021.
  **Carina je organ Republike Srbije i kao takva određuje visinu carinskih troškova. Kako biste okvirno znali koliko bi mogle da iznose carinske takse, možete se voditi sledećim:
  - Za vrednost pošiljke do 50 evra, carina obračunava 20% PDV
  - Za vrednost pošiljke veću od 50 evra, carina prvo obračunava carinsku taksu od 10%, pa na zbirnu sumu 20% PDV.

  U oko 5% slučajeva desiće se da Carinska uprava Republike Srbije, kontaktna sočiva okarakteriše kao medicinsko sredstvo i pošalje Vam zahtev da im dostavite dozvolu za uvoz.

  Ovu dozvolu za uvoz je nemoguće dobiti u slučaju fizičkog lica, samo kompanije se mogu prijaviti za istu. S obzirom da je cela procedura dugotrajna i komplikovana za sada nismo u mogućnosti da obezbedimo ovu dozvolu. NEĆETE biti u mogućnosti da podignete paket za koji je neophodna ova dozvola. Ali možete nam poslati sliku ili skenirano pismo od pošte i u tom slučaju ćemo u zavisnosti od toga šta želite poslati novi paket ili vratiti Vam novac. Novac vraćamo na isti način kako nam je uplaćeno.

  Ako Vaš paket stoji na carini, moramo sačekati da bude na carini 30 dana kako bismo izvršili refundaciju.

  Sve gore navedeno je bazirano isključivo na našem dosadašnjem iskustvu u radu.

  Таможня и дополнительные расходы 

   

  ТАМОЖЕННЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

   

  Уважаемые клиенты, eOptika.rs является частью компании, которая много лет работает в мире контактных линз на рынках по всей Европе (Англия, Испания, Италия, Венгрия...).

   

  Наша головной офис (оптика, офисы и склады) находится в Будапеште, Венгрия.

   

  Многолетний опыт в области контактных линз дал нам не только профессионализм, но и возможность закупать всю нашу продукцию напрямую у производителя. (Все наши продукты в оригинальной упаковке.)

   

  Почтовые расходы

   

  Для заказов с контактными линзами, глазными каплями и очками или солнцезащитными очками доставка бесплатна для заказов на сумму более 4500 динаров. При сумме заказа до 4500 динаров стоимость доставки 490 динаров.

  Для заказов, содержащих хотя бы одну жидкость для линз, стоимость почтовых расходов будет рассчитываться в зависимости от веса отправления. Окончательная сумма стоимости доставки будет отображаться после выбора способа доставки и способа оплаты.

   

  Учитывая, что законы стран, в которых мы работаем, различаются, может случиться так, что НЕЗАВИСИМЫЕ ОТ НАС некоторые службы начисляют дополнительные расходы на наши посылки (расходы на почтовые расходы, вскрытие и контроль посылок, таможня, повторная доставка, изменение адреса доставки , и т. д.).

   

  Мы создали этот краткий обзор возможных ситуаций в Республике Сербии, чтобы еще раз прояснить, каковы ваши права и возможности, если вы делаете покупки на нашем сайте eOptika.rs.

   

  80-90% наших посылок доходят до адреса клиента без проблем. Срок доставки посылки может варьироваться от 5-20 рабочих дней и зависит не от нас, а от Почты Сербии. В настоящее время мы НЕ даем никаких гарантий, мы даем гарантии только для момента ОТПРАВКИ посылки. Если у нас есть линзы на складе, мы отправим их в тот же или в первый рабочий день после дня заказа (действительно для заказов после 14:00).Если у нас нет товаров на складе, вы получите емайл с информацией о предполагаемом времени, которое требуется нам для заказа продукта у поставщика, и времени от[рваки вашего продукта

   

  На 10-15% наших посылок Почта Сербии и Таможенная администрация начисляют дополнительные расходы.

   

  Процесс таможенного оформления осуществляется по выборочному принципу, а сумма таможенных расходов зависит от стоимости посылки. Стоимость вскрытия посылок, рассчитанная Почтой Сербии, должна быть фиксированной для всех посылок, но и здесь могут быть отклонения.

   

  Если вам необходимо оплатить таможенные пошлины, т.е. дополнительные расходы, в зависимости от того, какой товар вы купили, у вас есть следующие варианты:

   

  1. Вы можете отказаться от получения посылки, и тогда она будет возвращена нам. В этом случае мы оформим возврат (Мы возвращаем деньги на карту, которая использовалась для оплаты).

   

  1. Если вы приобрели у нас контактные линзы, раствор для линз или глазные капли и решили получить посылку и оплатить таможенные пошлины, мы можем возместить вам эти расходы в виде купона на скидку при следующей покупке у нас. Вам просто нужно отправить нам емайл по адресу info@eoptika.rs с прикрепленной таможенной декларацией, и мы вышлем вам код купона.

   

  1. Если вы приобрели солнцезащитные очки или очки и решили получить посылку и оплатить таможенные пошлины, вы должны знать, что мы НЕ ПРЕДЛАГАЕМ НИКАКОГО ВОЗВРАТА ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ суммы, взимаемой с вас таможней.

  Мы стремимся, чтобы наши цены были минимальными, а цена товара не включает таможенные сборы и любые дополнительные расходы.

  Что мы можем предложить вам в этом случае, это код на скидку 10% от суммы вашей следующей покупки у нас. Также, код может быть использован вами или кем-либо еще, он не привязан к конкретному заказу или клиенту. Вы отправляете нам письмо с прикрепленной таможенной декларацией на адрес info@eoptika.rs и мы высылаем вам купон на скидку 10% от суммы вашей следующей покупки у нас. *

   

  *Эти правила применяются с 1 марта 2021 года.

  **Таможня является органом Республики Сербии и как таковая определяет размер таможенных расходов. Для того, чтобы примерно знать, в каком размере могут быть таможенные сборы, можно руководствоваться следующим:

  - При стоимости отправления до 50 евро таможня начисляет НДС 20%

  - При стоимости отправления более 50 евро таможня сначала рассчитывает таможенный сбор в размере 10%, затем 20% НДС от общей суммы.

   

  Примерно в 5% случаев Таможенное управление Республики Сербии характеризует контактные линзы как медицинское изделие и отправляет вам запрос на предоставление разрешения на их ввоз.

   

  Это разрешение на импорт не может быть получено в случае физического лица, только компании могут подать заявку на его получение. Поскольку вся процедура долгая и сложная, мы пока не можем предоставить это разрешение. Вы НЕ сможете загрузить пакет, требующий этого разрешения. Но, вы можете отправить нам картинку или отсканированное письмо с почты, и в таком случае, в зависимости от того, что вы хотите, мы отправим новую посылку или вернем вам деньги. Мы возвращаем деньги тем же способом, каким они были нам выплачены.

  Если Ваша посылка застряла на таможне, мы должны подождать, пока она будет на таможне в течение 30 дней, чтобы вернуть деньги.

  Все вышеперечисленное основано исключительно на нашем предыдущем опыте работы.